Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov-2

Milan Maluniak – VIDEOMILAN (podrobné info …)
(ďalej ako prevádzkovateľ)

Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov

Zakliknutím dávam prevádzkovateľovi súhlas podľa § 11 ods.(1) zákona č. 122/2013 Z.z. so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, ktorá bola získaná na účel evidencie požiadavky klienta a zaslanie cenníka služieb. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia v spojitosti s overením termínu realizácie prevádzkovateľom a to po dobu jedného mesiaca. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovateľ si je vedomí toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel opakovaného kontaktu s dotknutou osobou, t.j. že nebudú použité na účely priameho marketingu ani nebudú ďalej poskytnuté tretej strane § 4 ods.(2) písm.f. a zároveň sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť § 22 ods.(1).

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
e) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
f) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.